woensdag 10 september 2014

Nieuw artikel

Onlangs heb ik mijn nieuwe argument - het semantisch argument - nader uitgewerkt in een artikel. Dit artikel is inmiddels opgeleverd voor peer review. Daarnaast is ook langs deze weg alle commentaar erop van harte welkom! Het artikel is bovenaan mijn site gjerutten.nl beschikbaar.

13 opmerkingen:

Anoniem zeiBeste Emanuel,

Hier een eerste reactie in de vorm van een vraag, na een eerste wellicht nog te sumiere kennisname.

Is, natuurkundig en ook metafysisch bezien, "being a manifestation of energy" niet een "real property" te noemen? En zo ja, dan zou er volgens het semantisch argument minstens één ding moeten zijn dat geen manifestatie van energie is.
Aan welk ding valt dan te denken?

vr. groet,
Jessica


Emanuel Rutten zei

Beste Jessica,

De eigenschap "containing energy" is inderdaad "real". Volgens mijn argument is er dus tenminste één object dat geen energie bezit. We kunnen hierbij denken aan fysische objecten zonder massa. Want een fysisch object zonder massa beschikt volgens Einsteins beroemde E=mc2 vergelijking ook niet over energie. Maar daarnaast kunnen we ook denken aan niet-fysische objecten. Een Platonist zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar bepaalde abstracte objecten, zoals getallen.

Groet,
Emanuel

Anoniem zei

Beste Emanuel,

Bedankt voor je antwoord, maar het brengt mij niet veel verder.
"Containing energy" heeft volgens jouw artikel, waar ik mij overigens nog meer in moet verdiepen, een andere RefSet dan "being a manifestation of energy".
Je verwijst naar een fysisch object zonder massa, maar zijn volgens Einsteins vergelijking massa en energie niet manifestaties van hetzelfde? En moeten wij dan niet zeggen dat een object zonder massa
ook een manifestatie is van energie, nl zodanig dat E:c2=0?

En voor wat betreft getallen: die zie ik als niet-Platonist niet als
bestaande objecten.
Wetend dat ik mij als niet wiskundige nu op glad ijs begeef waag ik het toch maar om te denken dat getallen benamingen zijn om hoeveelheden aan te duiden; ze worden bedacht, uitgesproken,toegekend, gebruikt in berekeningen, vergeleken... De hele RefSet ervan is ondenkbaar zonder gebruik van energie.

vr. groet,
Jessica

Emanuel Rutten zei

Beste Jessica,

In mijn reactie schreef ik dat een Platonist zou kunnen verwijzen naar getallen. Als jij geen Platonist bent, dan is die opmerking dus eenvoudigweg niet op jou van toepassing. En nee, een object zonder massa is geen manifestatie van energie. Want als m=0, dan volgt uit E=mc^2 dat ook E=0. Merk overigens op dat - hoewel ik twee mogelijke voorbeelden heb genoemd van objecten zonder energie - het voor mijn argument niet nodig is om dergelijke voorbeelden te geven. Er volgt eenvoudigweg uit mijn argument dat er tenminste één object is zonder energie. Of wij vervolgens ook zo'n object kunnen aanwijzen is een interessante vervolgvraag, maar verder niet van invloed op de houdbaarheid van mijn argument. Er zou wel een probleem ontstaan wanneer aangetoond zou kunnen worden dat alles wat bestaat energie bezit. Maar dat is als metafysische claim niet verdedigbaar. Sterker nog, het is zelfs als fysische claim niet verdedigbaar indien E=mc^2 en er deeltjes met m=0 zijn.

Groet,
Emanuel

Anoniem zei

Beste Emanuel,

Jij praat over het bezitten van energie, terwijl ik het heb over "een manifestatie zijn van energie".
Neem een massaloos deeltje, b.v. een foton. Moeten wij niet zeggen dat er in dit geval *iets* is dat door een bepaalde deeltjesinteractie zijn massa verloren heeft en juist daarom foton is geworden? Zo'n interactie is niet indenkbaar zonder energie en moet het ontstane massaloze deeltje juist daarom niet begrepen worden als een manifestatie van energie, althans van een proces dat zonder energie niet denkbaar is?
Massa 0 wil dus, voorzover mijn uiterst beperkte zicht op de deeltjesfysica reikt, nog niet zeggen dat er geen energie in het spel is. Wat ik wil zeggen is dat een deeltje met massa 0 inderdaad geen energie "bezit", maar wel een *manifestatie van energie* kan zijn.
Maar ik begin tevens te denken dat als alles een manifestatie is van energie dat er dan geen sprake kan zijn van een "real property" want dan is er geen sprake van een onderscheidende eigenschap.
Voorlopig dus nog geen probleem voor jouw argument. Zie ik dat goed?
vr. groet,
Jessica

Anoniem zei

Beste Emanuel,

Ben je het met mij eens of oneens dat de twee onderhavige begrippen een verschillende RefSets hebben?

Verder heb ik mijn best gedaan om uit te leggen wat ik onder "manifestatie van energie" versta. Kun je daar echt niet in meegaan?

vr. groet,
Jessica

Emanuel Rutten zei

Beste Jessica,

Ik spreek over de eigenschap van het bezitten van energie omdat de betekenis daarvan begrijpelijk is. Zo is voldoende duidelijk dat we het in dit geval over een "real property" hebben. Daarentegen is de betekenis van "een manifestatie van energie zijn" niet voldoende helder. Neem die foton. Het mag zo zijn dat energie nodig was om de foton te laten ontstaan, maar dat betekent nog niet dat daarmee die foton zelf een manifestatie van energie is. Door te zeggen dat dat wel zo is, is niet langer duidelijk wat bedoeld wordt met "het zijn van een manifestatie van energie". We hebben het dan bijvoorbeeld niet meer over een "real property" van de foton, maar eerder over wat er in het verleden is gebeurd om überhaupt tot die foton te komen. En dat is geen "real property" van de foton zelf.

Groet,
Emanuel

Anoniem zei

Beste Emanuel,

Bij nader nadenken blijft het toch moeilijk om in te zien dat een maasaloos deeltje?(iets) zoals een foton geen energie zou manifesteren, terwijl het toch in een fractie van een seconde op zeer grote afstand een meetbaar effect teweeg kan brengen.
Dat een foton dat kan is dat geen "real property(onderscheidende eigenschap) van dat foton?

vr. groet,
Jessica

Emanuel Rutten zei

Beste Jessica,

Het blijft voor mij onduidelijk wat je nu precies wilt zeggen met "manifestatie zijn van energie". Bedoel je dat iets wat deze eigenschap heeft een uitdrukking is van energie? In dat geval is een deelte met massa nul geen manifestatie van energie. Bedoel je dat iets wat deze eigenschap heeft energie in iets anders kan opwekken? In dat geval is het volgens mij nog steeds zo dat deeltjes die zelf geen energie bezitten niet in staat zijn om energie in iets anders op te wekken. In elk geval zijn we nu echt op een (oninteressant) zijspoor beland. Een probleem voor mijn argument levert dit alles namelijk niet op. Want, zoals ik al eerder aangaf, uit mijn argument volgt dat 'real properties' niet universeel zijn. Wanneer je dus in staat bent om 'een manifestatie van energie zijn' zodanig helder te definiëren dat het redelijkerwijs opgevat kan worden als een 'real property', dan luidt de conclusie van mijn argument eenvoudigweg dat er tenminste één object is dat die eigenschap niet bezit. Het is dan, zoals gezegd, niet nodig om expliciet voorbeelden van dergelijke objecten aan te dragen. Er ontstaat pas een probleem voor mijn argument indien succesvol betoogd kan worden dat alles wat bestaat die eigenschap moet hebben. Maar dat is als metafysische stelling niet te verdedigen.

Groet,
Emanuel

Anoniem zei

Beste Emanuel,
Na nog eens te hebben nagedacht moet ik het met jou eens zijn dat een massaloos object geen energie kan hebben.
Bij een foton moet het dus *iets anders* zijn dat middels het foton op afstand een effect bewerkstelligt.
Terzijde: mogelijk zou hierin een verklaring gevonden kunnen worden voor het gegeven dat de lichtsnelheid altijd constant is ongeacht of de lichtbron zich van ons verwijdert of op ons afkomt, maar dat voert nu te ver.

Nu iets anders.
Je nodigde mij uit om een gat te schieten in jou nieuwe artikel.
Na wat inleidende schermutselingen waag ik dan nu een gericht schot.
Het afhankelijk zijn van een entiteit van een buiten die entiteit liggende energiebron is geen eigenschap die de ene entiteit onderscheidt van de andere. Het geldt namelijk voor alle entiteiten.
Het kan daarom m.i.niet gezien worden als een real property die iets aan de drager zou toevoegen wat andere entiteiten niet zouden hebben.
Als het hier geen real property betreft kan ook niet gezegd worden dat er een entiteit moet zijn waarvoor niet geldt dat deze afhankelijk is van een buiten die entiteit liggende energiebron.
Pas als eerst wordt aangetoond dat er een god als onveroorzaakt wezen bestaat kan m.i. gezegd worden dat het hier wel een real property betreft, maar dan komen we in een cirkel terecht.

Ofje dit schot overleeft weet ik niet; ik gun het je natuurlijk wel maar ik vrees het ergste.

vr. groet,
Jessica

Emanuel Rutten zei

Beste Jessica,

Dit is niet eens een schot. Als de eigenschap in kwestie niet real is, dan staat het los van mijn argument (dat immers alleen iets zegt over real properties, namelijk dat ze niet universeel zijn). En als de desbetreffende eigenschap wel real is, dan volgt uit mijn argument dat er iets is dat die eigenschap niet heeft. Ook dat levert geen probleem voor mijn argument op. Heb je al een begin gemaakt met mijn cursus logica op gjerutten.nl zoals ik je volgens mij onlangs voorstelde? Doen hoor!

Groet,
Emanuel

Anoniem zei

Beste Emanuel,

Gelukkig, je bent er nog.
Dat ik niet geschoten zou hebben doet mij denken aan een melige mop.
Een blinde en een dove gingen samen op jacht. Ineens lost de blinde een schot en vraagt aan de dove:"was het raak"? En de dove zegt :"hoezo? heb je dan al geschoten"?

Ik heb wel degelijk geschoten maar blijkbaar was de loop niet goed uitgelijnd; even herstellen.

Ik bestrijdt niet dat real properties niet universeel zijn, immers als ze universeel zouden zijn dan zouden het geen rëele eigenschappen kunnen zijn die de ene entiteit wel zou kunnen hebben en een andere niet. Dat is nogal simpel en met geen kanon omver te schieten en daarom verspil ik er ook geen kruit aan.

Mijn schot is gericht op de "ontological corollaries" die uit het argument zouden voortvloeien.
Wat ik wil zeggen is dat alle bestaande entiteiten voor wat betreft hun bestaan afhankelijk zijn van een externe energiebron. En tevens betoog ik:
- dat dit geen real property is en
- dat iedereen die dit wil ontkennen niet kan volstaan met enkel de bewering dat er een entiteit bestaat die voor zijn bestaan niet afhankelijke is van een externe energiebron. Hij/zij
zal dit ook moeten aantonen.

vr.groet,
Jessica

Bert Morrien zei

Beste Emanuel,

Laat mij ook nog eens een schot lossen.
Een object heeft kenmerken, anders is er niets over te zeggen.
De kenmerken van een specifiek object moet bovendien te onderscheiden zijn van andere objecten, anders is er ook niets over te zeggen.
Een kenmerk is een vorm van informatie.
Om wat van een object te kunnen zeggen is er een stroom van informatie nodig van dat object naar de waarnemer, die te onderscheiden is van stromen van informatie van andere objecten.
Een informatiestroom kan niet bestaan zonder een drager van die informatie.
Ee drager van informatie is een materieel object dat een zekere energie vertegenwoordigt.
Als informatiedrager kunnen echte materiële deeltjes optreden, met een zekere intrinsieke massa, of met deeltjes die geen intrinsieke massa hebben, waarvan het foton de enige vertegenwoordiger lijkt te zijn die zich als een vrij deeltje kan manifesteren.

Welnu, gegeven een object, dan kan dit object fotonen of andere materiële deeltjes uitzenden die karakteristiek zijn voor dit object, maar daarmee gaat het oorspronkelijke object verloren.
Het is wel mogelijk fotonen of andere materiële deeltjes naar een object te sturen in de hoop dat daarmee enerzijds het object niet verstoord wordt en anderzijds de gezonden deeltjes informatie oppikken over het object die waarneembaar zijn.
Op die manier kunnen wij objecten zien door observatie van weerkaatste fotonen die door een lichtbron op een object vallen.
Echter, wat wij op het eerste gezicht niet zien, is dat de objecten wel degelijk onder invloed van het bombardement van fotonen verstoord worden.
Zo worden objecten warmer, kleuren verbleken, chemische reacties tasten de structuur aan enz.
De hoop kenmerken van objecten te bepalen zonder het object te verstoren blijkt futiel te zijn.
Welnu, stel dat er een object is dat geen massa en dus ook geen energie heeft, kan je dan iets over zo'n object zeggen? Mij dunkt van niet, omdat er geen informatiestroom van zo'n object kan uitgaan.

Zelfs een niet-fysisch object als een getal vertegenwoordigt informatie.
We kunnen alleen maar iets over een specifiek getal zeggen als het een materiële verschijning heeft, ook al is het alleen maar een bepaald patroon in het brein.
In die zin zijn alle denkbare objecten manifestaties van energie.
In welke andere zin dit niet zo zou zijn lijkt mij een volkomen open vraag.

Persoonlijk denk ik daarom dat niet alleen alle reële, maar ook alle denkbare objecten zonder uitzondering manifestaties van energie zijn.