dinsdag 14 oktober 2014

Een gespletenheid in het zielenleven?

In zijn boek Staat van verwarring: het offer van liefde analyseert Ad Verbrugge de toestand van de mens in onze sterk geïndividualiseerde en gevirtualiseerde consumptiemaatschappij. Hij laat zien dat de hedendaagse Westerse mens verward is en dat deze verwarring teruggaat op een gespletenheid in het zielenleven. De mens is enerzijds een gemeenschapswezen (gericht op philia) en anderzijds een transgressief wezen (gericht op eros). Verbrugge wil de eenheid in het mensenleven herstellen door eros en philia met elkaar te verzoenen. Twee verschillende pogingen tot verzoening lopen in zijn boek echter voortdurend door elkaar heen. Volgens de eerste is transgressie, zelfverlies door grensoverschrijding, cruciaal om de maatschappelijke orde, de sfeer van de philia, te bekrachtigen en vitaliseren. Volgens de tweede vitaliseert eros de orde niet door grensoverschrijdend zelfverlies, maar zorgt zij voor hechte binding door toewijding en vormende discipline. Beide aspecten van eros (transgressie en intensivering) kunnen in één ongedeelde eros samengaan omdat momenten van extatisch zelfverlies door de tijd heen steeds afgewisseld worden door momenten van intensiverende concentratie. Het is deze gedynamiseerde eros die vervolgens door Verbrugge wordt ingebed in een bestendig leven van duurzame relationele liefde. Hoewel op deze manier inderdaad de verwarring in de menselijke ziel overwonnen lijkt te kunnen worden, kan Verbrugge’s helende benadering ook leiden tot een miskenning van juist het negatieve, het atopische, van de eros. Het lijkt er dan ook op dat hij met zijn vereniging van eros en philia uiteindelijk te weinig recht doet aan eros als werkelijk ontregelende negatieve kracht. Waar het negatieve primair wordt begrepen als een weg naar verzoening, waar de ongrijpbare en onvoorspelbare breuk met de harmonische orde uit beeld verdwijnt, lijkt niet werkelijk sprake te zijn van eros.

1 opmerking:

Theo Smit zei

Emanuel, hoe moet de 77 jarige textielarbeider uit Helmond (om maar eens met een technisch vals argument in de raadselen uwer kunsten te beginnen) u begrijpen in deze kwestie? Ok, hij had filosofie moeten studeren en in het bijzondere, de logica. Welke gespletenheid in welk zielenleven, in dat van de radde spreker of in dat van de Vlisco handdrukker (niet handrukker Piet, op een of ander formulier, waar gebeurd verhaal, echt moet je er bij zeggen, en dan gelooft niemand het meer, maar toch echt gebeurd.)

Ze hebben vast allen een gespletenheid in het zielenleven, maar wat schoof het toen: 80 gulden, en vul zelf maar in: per uur, per week, per maand.

De 'toestand' van de mens. Daar moet je wel heel geleerd voor zijn, om dat alleen al vanuit je ribben in een ademstoot en nog wel op 'papier' te durven zetten.

Namens de Vlisco bedrukten we de mooie stoffen voor de West-Afrikaanse vrouw (vooral), die nog mooier wilde zijn dan ze al was, maar ook weer mooier dan de buurvrouw, misschien.

"Het is deze gedynamiseerde eros die vervolgens door Verbrugge wordt ingebed in een bestendig leven van duurzame relationele liefde."

Ik geloof er niks van! Mijn broer van 77 werd in de jaren zestig opeens geassisteerd, nou ja ook gewoon collega van 'geronselden' die 'hetzelfde werk' nog wel wilden doen?

Verbruggen en jij (u) hebben geen notie van waar ze het over hebben, als ze het over 'de mens', de 'westerse mens' of wat ook hebben! Vrees ik. De afscheidingen van de filosofie waren ook onder meer de sociologie en psychologie, die de (zeer subjectieve) 'breed-spraak' over 'de' mens wat wilden intomen in elk verband. Sorry, duiders, het lijkt me vanuit een goed hart, maar het zou al een heel 'boek' vergen, waarom we ondanks die gigantische hiaten in hun eigen 'beleving' we ze wel hun zegje moeten laten doen (eigenlijk tegen een minimale vergoeding natuurlijk).

Beste Emanuel, zoek de 'weerstand', niet het 'gelijk' in de 'gespletenheid' van de eigen ziel.

De 'muts', daar draait het om, en ik ga Verbruggens abstracties over 'de mens' zeker niet lezen.

Groet.